ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID 19)


เฉพาะผู้มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID 19) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเท่านั้น
ห้ามทำการดัดแปลง/แก้ไข/บิดเบือน/เปลี่ยนแปลง ข้อมูล
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 มาตรา 14
ผู้ใดกระทำความผิด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ