ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID 19)

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก


เฉพาะผู้มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 (COVID 19) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเท่านั้น
ห้ามทำการดัดแปลง/แก้ไข/บิดเบือน/เปลี่ยนแปลง ข้อมูล
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 มาตรา 14
ผู้ใดกระทำความผิด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด
กรณีผลตรวจไม่พบเชื้อ กักตัว 14 วันสังเกตอาการ ถ้าผิดปกติให้ติดต่อคลินิกไข้หวัด
กรณีผลตรวจพบเชื้อ ทางโรงพยาบาลจะติดต่อตามเบอร์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาล
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร.055-511024 (ในเวลาราชการ)